Search in blog[e-mail us]


The Sixth
La Sexta
Las Voces de La Otra Campaña
Ke Huelga
Piezas
del rompecabezas
de la otra

Audios y textos por estado
delOtroLado.net
visor hibrido de noticias
La Otra en La Jornada
Zapateando

MIGRACION
Immigration
Immigrant Solidarity Network
School Walkouts info
Detention Watch Network
Immigrant Rights @ indymedia.us
NO HR4437 Network
Immigrant @ indybay
Migración @ La Jornada (México)
Los Angeles
Mujerez de Maiz
East Side Cafe
South Central Farmers
Casa del pueblo
Cop Watch
La Otra Orange County
La Otra en el Otro Lado
Estación Libre
Con Safos
Informate, Organiza, y Lucha
San Diego / Tijuana / Ensenada / Cucapás
Telesecundaria Cucapá (El Mayor)
La Otra Tijuana
La Otra Ensenada
Las Otra San Diego
Organic Collective
deleteTheBorder
San Francisco
Chiapas Support Committee
Radio Zapatista
Caracol de la misión
Nueva York
Zapagringo
Movimiento por la Justicia en el Barrio Notas en detod@s-paratod@s
Encuentro Gathering
Salón Chingón
Chicago
La Otra Chicago
Otros en EE.UU.
Others in the US
El Kilombo Intergalactico
(Durham, North Carolina)
CIS/DC
(Washington DC)
Chiapas 95
(Texas)
Accion Zapatista
(Humboldt)
Mexico Solidarity Network
Red de Solidaridad con México
Community to Community
(Bellingham, WA)
Chiapas
enlace zapatista
imc-chiapas
My Word is my Weapon
Lecturas
La Sexta
Palabra Zapatista
Centro de documentación sobre zapatismo
La Jornada
sin fronteras
(Chiapas)
Readings
The Sixth
Encuentro (NY)
Zapatistas in Cyberspace

Enlace Zapatista

La Jornada > Cobertura de "La otra campaña"

Nodos Comunes

.. Caosmosis ..


Rage One (blog)

miércoles, junio 27, 2007

Letter from Noam Chomsky to Jan Tamáš

Letter from Noam Chomsky to Jan Tamáš

">http://www.zmag.org/content/print_article.cfm?itemID=13154&sectionID=51


by Noam Chomsky; No Base Initiative ; June 25, 2007


(31.5.2007) The installation of a missile defense system in Eastern Europe is, virtually, a declaration of war. Simply imagine how the US would react if Russia or China or Iran or in fact any foreign power dared even to think about placing a missile defense system at or near the borders of the US, let alone carrying out such plans. In these unimaginable circumstances, a violent US reaction would be not only almost certain but also understandable for reasons that are simple and clear.

It is well known on all sides that missile defense is a first strike weapon. Respected US military analysts describe missile defense as "not simply a shield but an enabler of U.S. action." It "will facilitate the more effective application of U.S. military power abroad.” “By insulating the homeland from reprisal, [missile defense] will underwrite the capacity and willingness of the United States to `shape' the environment elsewhere." "Missile defense isn't really meant to protect America. It's a tool for global dominance.” “Missile defense is about preserving America's ability to wield power abroad. It's not about defense. It's about offense. And that's exactly why we need it.” All quotes, from respected liberal and mainstream sources -- who favor developing the system and placing it at the remote limits of US global dominance.

The logic is simple, and well understood. A functioning missile defense system informs potential targets that “we will attack you as we please, and you will not be able to retaliate, so you cannot deter us.” The system is being marketed to Europeans as a defense against Iranian missiles. Even if Iran had nuclear weapons and long-range missiles, the chances of its using them to attack Europe are lower than the chances of Europe being hit by an asteroid, so if defense is the reason, Czech Republic should be installing a system to defend the country from asteroids. If Iran were to indicate even the slightest attention of such a move, the country would be vaporized. The system is indeed aimed at Iran, but as a first strike weapon. It is a component of the escalating US threats to attack Iran, threats that are in themselves a serious violation of the UN Charter, though admittedly this issue does not arise in outlaw states.

When Gorbachev agreed to allow a unified Germany to join a hostile military alliance, he was accepting a very severe threat to Russian security, for reasons too familiar to review. In return, the US government made a firm pledge not to expand NATO to the East. The pledge was violated a few years later, arousing little comment in the West, but raising the threat of military confrontation. So-called “missile defense” ratchets the threat of war a few notches higher. The “defense” it provides is to increase the threat of aggression in the Middle East, with incalculable consequences, and the threat of terminal nuclear war.

Over half a century ago, Bertrand Russell and Alfred Einstein issued an extraordinary appeal to the people of the world, warning them that they face a choice that is “stark and dreadful and inescapable: Shall we put an end to the human race; or shall mankind renounce war?” Accepting a so-called “missile defense system” makes that choice, in favor of an end to the human race, perhaps in the not-too-distant future.Taken from the website of the "No Base" Initiative in the Czech Republic (Iniciativa NE základnám) All material on the site is for free redistribution and publishing.
Contact info: (420) 604 357 215, (420) 608 731 162 - info@nezakladnam.cz


"> http://www.nezakladnam.cz/

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Umístení systému protiraketové obrany ve východní Evrope znamená prakticky vyhlášení války. Predstavte si jen, jak by reagovaly Spojené státy, kdyby Rusko nebo Cína nebo jiná cizí mocnost jen pomyslelo na umístení protiraketového systému na hranicích USA nebo v jejich blízkosti, o budování takového systému nemluve. Za takových nepredstavitelných okolností by byla prudká reakce USA nejen skoro jistá, ale také pochopitelná, a to z jednoduchých a jasných duvodu.

Všichni dobre vedí, že protiraketová obrana je zbraní prvního úderu. Uznávaní vojenští analytikové USA ji popisují jako „nejen prostý štít, ale umožnovatel akcí USA.“ „Umožní efektivnejší uplatnování vojenské moci USA v zahranicí.“ „Tím, že ochrání naši domovinu pred odvetou, [protiraketová obrana] bude zárukou schopnosti a ochoty Spojených státu ,utváret’ prostrední na jiném míste.“ „Úcelem protiraketové obrany ve skutecnosti není ochrana Ameriky. Je to nástroj globální nadvlády.“ „Protiraketová obrana se týká zachování schopnosti Ameriky uplatnovat moc v zahranicí. Jejím úcelem není defenzíva, ale ofenzíva. A presne proto ji potrebujeme.“ Všechno to jsou citáty z respektovaných liberálních zdroju hlavního politického proudu – které jsou za rozvoj toho systému a jeho rozmístení na odlehlých hranicích globální nadvlády USA.

Jeho logika je prostá a srozumitelná. Funkcní systém protiraketové obrany je pro potenciální cíle následující zprávou: „Zaútocíme na vás podle libosti a vy nebudete schopni odvety, takže nás nemužete odstrašit.“ Evropanum se ted systém prodává jako obrana proti íránským raketám. I kdyby mel Írán jaderné zbrane a rakety dlouhého doletu, pravdepodobnost, že by je použil k útoku na Evropu, je nižší než pravdepodobnost, že by Evropu zasáhl asteroid, takže pokud je duvodem obrana, Ceská republika by mela zavádet systém na svou obranu pred asteroidy. Kdyby Írán naznacil byt nejmenší zámer k takovému kroku, zeme by byla obrácena v prach a dým. Systém samozrejme mírí na Írán, ale jako zbran prvního úderu. Je to soucást narustající hrozby útoku USA na Írán, jež je sama o sobe vážným porušením Charty OSN, i když lze pripustit, že tato otázka nevyvstává v prípade státu postavených mimo zákon.

Když Gorbacov souhlasil s tím, že sjednocené Nemecko bude clenem neprátelské vojenské aliance, akceptoval velmi vážnou hrozbu bezpecnosti Ruska, a to z tak dobre známých duvodu, že se jimi nemusíme zabývat. Oplátkou dala vláda USA závazný slib nerozširovat NATO smerem na východ. Tento slib byl za nekolik let porušen, což na Západe vyvolalo málo komentáru, ale zvýšilo hrozbu vojenské konfrontace. Takzvaná „protiraketová obrana“ zvedá hrozbu války o pár stupínku výš. „Obranou“, kterou poskytuje, je zvýšení hrozby agrese na Stredním východe s nevypocitatelnými dusledky, a hrozba konecné, smrtelné jaderné války.

Více než pred pul stoletím, Bertrand Russell a Albert Einstein vydali velmi zajímavou výzvu lidem sveta, ve které je varovali, že stojí pred rozhodnutím, které je „jasné, desivé a nevyhnutelné: Meli bychom privést lidstvo ke konci? Nebo by mel clovek zavrhnout válku?“ Prijetím tak zvaného „systému protiraketové obrany“ je tímto rozhodnutím a to takovým, které dává prednost konci lidstva, a to v možná ne príliš vzdálené budoucnosti.


Preklad: Rudolf Prevrátil)


Iniciativa NE základnám - tel. 604 357 215, 608 731 162 - info@nezakladnam.cz Veškeré materiály na této stránce jsou urceny k VOLNÉ REDISTRIBUCI a zverejnení!
design and coding: profiimage admin: tami

Printer friendly
Version para Imprimir


From Spanish:


Del inglés: